EU e-Privacy

1 image1 23

1. Bangor i Fethesda

Pellter: 10.2km, 6.3milltir      Esgyniad: 325m, 1050tr     Amser; 3 - 4awr

Mae rhan Bangor i Fethesda Llwybr Llechi Eryri yn gyflwyniad gwych i Eryri a’i threftadaeth lechi. Gan gychwyn o lan y môr,  bydd y daith esmwyth hon yn ennyn eich diddordeb ar ei hyd wrth agosáu at y mynyddoedd.

Sylwer: Mae gwall ar bwynt bwled rhif 2 ar dudalen 32 yn y canllaw. Pan gyrhaeddwch yr A55, trowch i'r chwith, gan gadw'r A55 ar eich DDE.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

2 image1 23

2. Bethesda i Lanberis

Pellter: 11.6km, 7.2milltir      Esgyniad: 360m, 1200tr     Amser: 3 - 4awr

Mae’r rhan o Fethesda i Lanberis yn eich arwain drwy galon y diwydiant llechi. Wedi i chi ddilyn Afon Ogwen am ychydig, cerddwch y llwybr ar hyd glan yr afon a dringwch o ddyffryn Ogwen i Fynydd Llandegai ar hyd ffyrdd llai. Wedi croesi gweundir gwyllt Gwaun Gynfi, mae llwybrau da yn eich arwain at Barc Padarn,  Amgueddfa Lechi Cymru a Llanberis.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

3 image1 23

3. Llanberis i Waunfawr

Pellter: 6.1km, 3.8milltir     Esgyniad: 310m, 1000tr     Amser: 2 - 3awr

Mae’r rhan i Waunfawr yn gadael Llanberis drwy ei strydoedd cul cyn dringo ochr y dyffryn i groesi uwchben Llanberis. Aiff traciau coedwig da â chi at lwybr troed i lawr i Waunfawr a rhan ddewisol llwybr Taith y Pererin Gogledd Cymru.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

4 image1 23

4. Waunfawr i Nantlle

Pellter: 9.5km, 5.9 milltir     Esgyniad: 270m, 900tr    Amser: 3 - 4awr

Am y rhan fwyaf o`r daith, mae Llwybr Llechi Eryri’n dilyn llwybr Taith y Pererin Gogledd Cymru. Gan adael Waunfawr ar hyd lôn ger gorsaf Rheilffordd Ucheldir Eryri, mae’r llwybr yn dilyn lôn wledig cyn fforchio i fyny’r llechwedd coediog serth. Maes o law, ceir gweundir a gwelir golygfeydd o Mynydd Mawr i’r chwith a Chrib Nantlle ddanheddog  o’ch blaen. Yn fuan, cyrhaeddir gweithfeydd llechi helaeth Dyffryn Nantlle ac mae’r llwybr yn mynd heibio i domennydd uchel a cheudyllau chwarel anferth cyn cyrraedd pentref Nantlle.

Sylwer: Mae gwall ar bwynt bwled rhif 1 ar dudalen 40 yn y canllaw. Ar y pen, trowch i`r dde a wedyn i`r chwith i fynd i fyny........

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

5 image1 23

5. Nantlle i Ryd Ddu

Pellter: 8.2km, 5.1milltir     Esgyniad: 260m, 850tr     Amser: 2 - 3awr

Mae Dyffryn Nantlle yn lle prydferth, didramwy, gyda mawredd Mynydd Mawr ar y naill ochr a chlogwyni uchel Crib Nantlle ar y llall. Cewch lwybr esmwyth ar hyd gwaelod y dyffryn cyn esgyn, gydag un man corsiog iawn, i’r goedwig a disgyn i Ryd Ddu lle ceir tafarn a chaffi.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

6 image1 23

6. Rhyd Ddu i Feddgelert

Pellter: 8.4km, 5.2milltir     Esgyniad: 110m, 350tr     Amser: 1.5 - 2.5awr

Mae’r rhan hon yn dilyn Lôn Gwyrfai'r holl ffordd - llwybr a sefydlwyd yn ddiweddar sy’n hawdd a hamddenol ac wedi ei arwyddo’n dda. Ceir llwybrau coedwig a golygfeydd o fynyddoedd uchaf Eryri.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG..

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

7 image1 23

7. Beddgelert i Groesor

Pellter: 7.2km, 4.4milltir     Esgyniad: 400m, 1300tr     Amser: 2 - 3awr

Aiff y rhan yma’n â chi o brysurdeb Beddgelert i lonyddwch Croesor ar hyd llwybr glan yr afon trawiadol, lôn wledig ddistaw ac ar hyd ffordd y porthmyn dros y gweundiroedd agored.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

8 image1 23

8. Croesor i Danygrisiau

Pellter: 7.4km, 4.6milltir     Esgyniad: 470m, 1550tr     Amser: 3 - 4 awr

Mae’n debyg mai dyma ran fwyaf gwyllt ac egnïol y llwybr hyd yn hyn. Aiff llwybr da â chi i fyny llethrau dyffryn Croesor i chwarel Croesor.  Er mwyn cyrraedd chwarel anghysbell Rhosydd mae angen sgiliau cyfeiriannu er y ceir arwyddbyst. O’r fan hon mae llwybr llydan yn mynd â chi i lawr at Lyn Cwmorthin a’i anheddiad segur. O’r fan hon ceir ffordd i lawr at Danygrisiau.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

9 image1 23

9. Tanygrisiau i Lan Ffestiniog

Pellter: 8.6km, 5.4milltir      Esgyniad: 250m, 850tr     Amser: 2.5 - 3.5awr

Nid yw’r llwybr o Danygrisiau i Flaenau Ffestiniog gyda’r harddaf ond mae llawer o waith wedi ei gyflawni ym Mlaenau Ffestiniog i adfywio’r pentref. O’r dref, mae’r llwybr yn arwain i lawr i gwm llydan Bowydd cyn cyrraedd ceunant hardd Cwm Teigl. O’r fan hon, taith fer drwy’r caeau sydd gennych i fyny i Lan Ffestiniog.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

10 image1 23

10. Llan Ffestiniog i Benmachno

Pellter: 21.3km, 13.2milltir     Esgyniad: 880m, 2850tr   Amser: 8 - 9awr

Y diwrnod hwn yw’r mwyaf anodd yn sicr. Cerddwch ar hyd llwybrau da drwy drysor cudd ceunant Cwm Cynfal a chroeswch weundiroedd gwyllt, agored ac, ar brydiau, corsiog ar brydiau y Migneint. Mae angen sgiliau cyfeiriannu da  yma oherwydd nad yw wedi bod yn bosib gosod cymaint o farcwyr ffordd ag yr hoffem yn y SoDdGA. Cerddwch i lawr y llwybr drwy weithfeydd chwarel i Gwm Penmachno, a dringwch am y tro olaf ac esgyn eto drwy’r goedwig i Benmachno.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap:  Rhan un (JPG)Rhan dau (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (rhan un, JPG)

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (rhan dau, JPG)

11 image1 23

11. Penmachno i Fetws y Coed

Pellter: 8.6km, 5.3milltir      Esgyniad: 150m, 500tr      Amser: 2 – 3awr

Wedi’r rhan olaf, dyma ran hawdd o’r llwybr. Cerddwch ar hyd llwybrau coedwigaeth llydan sy’n eich arwain at Bont Rufeinig. Yna, dilynwch y ffordd i Gaffi Rhaeadr y Graig Lwyd. Aiff llwybr braf â chi heibio i Ffos Anoddun (Fairy Glen). Cymerwch y ffordd lai a thaith fer drwy’r coetir cyn i chi gyrraedd prysurdeb Betws y Coed.

Nodyn 12 Mehefin 2018

Nodwch bod y gamfa i`r goedwig o`r ffordd i`r gogledd o Benmachno ar y troad 90%

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

12 image1 23

12. Betws y Coed i Gapel Curig

Pellter: 9.5km, 5.9milltir     Esgyniad: 420m, 1350tr    Amser: 3 – 4awr

Dyma ran hyfryd a diddorol o’r Llwybr. Wedi gadael Betws y Coed, mae’r llwybr sydd wedi ei gynllunio’n dda yn eich arwain ar hyd glan yr afon,\ ac yn mynd heibio i’r Rhaeadr Ewynnol enwog cyn cyrraedd y ffordd ger y Tŷ Hyll.  Bydd llwybr serth yn eich arwain unwaith eto i Goedwig Gwydir a llwybrau coetir da. Wedi i chi adael y goedwig, fe egyr golygfeydd anhygoel o’r Wyddfa,  Moel Siabod, y Carneddau a’r Glyderau o’ch blaen wrth i chi ddisgyn i Gapel Curig.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (JPG)

13 image1 23

13. Capel Curig i Fethesda

Pellter: 17.6km, 11milltir      Esgyniad: 150m, 500tr     Amser: 5 - 6awr

Mae’r cerdded anodd wedi gorffen a gallwch fwynhau llwybr sydd bron yn llwyr wastad i ben dyffryn siâp U trawiadol Nant Ffrancon.  Ewch yn eich blaen ar hyd ffordd lai am rai milltiroedd i lawr y dyffryn hardd hwn, cyn ymuno â llwybr beicio Lôn Las Ogwen. Cewch eich arwain heibio i dipiau lechi glas rhaeadrol Chwarel y Penrhyn cyn i ddarn byr o’r llwybr beicio fynd â chi yn ôl i Fethesda.  Dyna chi wedi cwblhau’r daith.  Llongyfarchiadau.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap:  Rhan un (JPG)Rhan dau (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (rhan un, JPG)

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (rhan dau, JPG)

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal