EU e-Privacy

Cynllunio'r daith

Cerdded y Llwybr a defnyddio'r wefan a'r ap.

Defnyddiwch  y safwe hwn i ddilyn a darganfod Llwybr Llechi Eryri sydd yn 83 milltir o hyd.  Mae’r ap. lawrlwythadwy yn defnyddio tehcnoleg GPS i gyflwyno gwybodaeth berthnasol i ble yr ydych arno ar y pryd.  Mae’n cynnwys mapiau, cyfarwyddiadau, gwybodaeht am agweddau o ddiddordeb a rhai atgofion llafar.

Mae’r Llwybr yn dilyn hawliau tramwy cyhoeddus neu lwybrau caniatäol.  Mae’n croesi parthau garw ac anghysbell, yn mynd heibio hen chwareli neu’n dilyn lonydd cefn. Nid yw cynllunwyr Llwybr Llechi Eryri yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei ddefnyddio nac am unrhyw gamgymeriadau parthed cynnwys y wefan a’r ap.

Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod am unrhyw wybodaeth wallus ar y wefan neu’r ap. a byddwn yn ei gywiro cyn gynted ag y gallwn.

Edrychwch ar y fideos hyn gan Anthony Pipes yn eich hamdden i gael blas ar y Llwybr.Edrychwch ar y fideos hyn gan Anthony Pipes yn eich hamdden i gael blas ar y Llwybr.
Diwrnod 1 Bangor i Llanberis https://www.youtube.com/watch?v=Smo_r2joKwU

Diwrnod 2 Llanberis i Goedwig Beddgelert https://www.youtube.com/watch?v=cpBBm0tJ1Aw

Diwrnod 3 Coedwig Beddgelert i Llan Ffestiniog https://www.youtube.com/watch?v=zaJ9jYEvbZs

Diwrnod 4 Llan Ffestiniog i Betws y Coed https://www.youtube.com/watch?v=i9ruYWXY-UA

Diwrnod 5 Betws y Coed i Fethesda https://www.youtube.com/watch?v=qvkFV361Llw

 

Medalau coffa a phasbort Llwybr Llechi Eryri
Gall cerddwyr sydd eisiau momento o'u taith gerdded ennill medal bronzed drawiadol trwy lenwi eu pasbort. Naill ai anfonwch eich pasbort atom, y byddwn yn ei ddychwelyd, neu lungopi o'r pasbort. Mae'r holl elw o'r cynllun hwn yn mynd tuag at gynnal a gwella'r Llwybr. Mae manylion ar gael ar www.snowdoniaslatetrail.info

Cynllunio cerdded y Llwybr

Crëwyd y Llwybr hwn yn 2017 a bydd cyfleusterau'n datblygu wrth i'r defnydd ohono gynyddu. Wrth gynllunio eich taith gerdded ar y Llwybr, bydd angen sylw arbennig wrth gynllunio cludiant,

Bydd y rhai sy'n cerdded y llwybr yn ei hyd yn gallu defnyddio'r trafnidiaeth gyhoeddus o Fethesda i Fangor, fodd bynnag, os ydych chi'n penderfynu cerdded holl adrannau'r Llwybr mewn yn olynnol, bydd angen cynllunio eich adrannau yn ofalus i gyd-fynd â'ch trefniadau cludiant. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhai lleol yn wael, a gall fod angen dau gar.

Llety a lluniaeth

Mae gan rai llefydd lety cyfyngedig, megis Llan Ffestiniog a Phenmachno ond bydd yn hanfodol archebu ymlaen llaw.

Nid oes siopau rhwng Llanberis a Beddgelert, na rhwng Llan Ffestiniog a Betws y Coed, felly bydd angen i chi sicrhau eich bod yn prynu a chludo'ch bwyd a diod cyn i chi gychwyn o'r llefydd hyn.

Bydd angen i chi drefnu prydau bwyd ar ddiwedd eich diwrnod. Unwaith eto, cyfleoedd bwyta cyfyngedig iawn sydd gan Llan Ffestiniog a Phenmachno. O leiaf mae gan Llan Ffestiniog a Penmachno siop fach.

Trosglwyddo bagiau a gwasanaethau tywys

Er bod hwn yn Llwybr newydd, mae nifer o gwmniiau lleol eisoes wedi ymgymryd â darparu amrywiaeth o wasanaethau i gerddwyr:

Gall RAW Adventures ddarparu gwasanaeth hebrwng neu heb dywysedd ond gyda chymorth llawn wrth gefn. Os ydych chi`n ymuno â grwp a arweinir gan RAW neu am gerdded yn annibynnol, byddant yn eich croesawu ar y cychwyn ac yn treulio peth amser yn mynd trwy'r hyn sydd i'w ddisgwyl dros y 6 niwrnod nesaf. Byddant yn trosglwyddo eich bagiau felly byddant yn barod ac yn aros amdanoch ar ddiwedd pob dydd. Maent hefyd yn cynnig rhif cyswllt 24/7 y gallwch ei ddefnyddio pe baech yn mynd i anhawster am unrhyw reswm. Yn ogystal ag archebu'ch llety ar hyd y Llwybr, maent hefyd yn rhoi map o'r llwybr cyfan wedi'i nodi'n drylwyr. Cysylltwch â nhw ar 01286 870 870 neu ewch i www.raw-adventures.co.uk. Lleolir swyddfa  RAW yn Llanberis, ychydig oddi ar Lwybr Llechi Eryri ger Llyn Padarn.

Mae Anelu/Aim Higher yn darparu gwasanaeth llawn a gallwch gysylltu â nhw ar 07877 902624 neu edrychwch ar www.mountain-hill-courses.co.uk.

Gall Snowdon Taxi o Lanberis ddarparu gwasanaethau cario bagiau. Ffôn: 01286 871768

Mae nifer o wefannau ar gael gyda manylion llety yn ogystal â throsglwyddo bagiau a gwasanaethau arwain.

 

www.snowdoniaslatetrail.info

https://independenthostels.co.uk/snowdonia-slate-trail-hostel-and-bunkhouse-accommodation

www.bedandbreakfasts.co.uk/llanberis-tourist-information-centre

www.bedandbreakfasts.co.uk/blaenau-ffestiniog-railway-station

www.beddgelerttourism.com

www.betwsycoed.co.uk

www.visitcapel.co.uk

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal