EU e-Privacy

 

Cerdded y Llwybr a defnyddio`r wefan a`r ap.

Defnyddiwch y safwe hwn i ddilyn a darganfod Llwybr Llechi Eryri sydd yn 83 milltir o hyd. Mae`r ap. lawrlwythiadwy yn defnyddio technoleg GPS i gyflwyno gwybodaeth berthnasol i ble yr ydych arno ar y pryd. Mae`n cynnwys mapiau, cyfarwyddiadau, gwybodaeth am agweddau o ddiddordeb a rhai atgofion llafar.

Mae`r Llwybr yn dilyn hawliau tramwy cyhoeddus neu lwybrau caniatäol. Mae`n croesi parthau garw ac anghysbell, yn mynd heibio hen chwareli a dilyn lonydd cefn. Nid yw cynllunwyr Llwybr Llechi Eryri yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei ddefnyddio nac am unrhyw gamgymeriadau parthed y wefan a`r ap.

Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod am unrhyw wybodaeth wallus ar y wefan neu`r ap. a byddwn yn ei gywiro cyn gynted a gallwn.

 

Cynllunio cerdded y Llwybr

Crëwyd y Llwybr hwn yn 2017 a bydd cyfleusterau'n datblygu wrth i'r defnydd ohono gynyddu. Wrth gynllunio eich taith gerdded ar y Llwybr, bydd angen sylw arbennig wrth gynllunio cludiant,

Bydd y rhai sy'n cerdded y llwybr yn ei hyd yn gallu defnyddio'r trafnidiaeth gyhoeddus o Fethesda i Fangor, fodd bynnag, os ydych chi'n penderfynu cerdded holl adrannau`r Llwybr mewn yn olynnol, bydd angen cynllunio eich adrannau yn ofalus i gyd-fynd â'ch trefniadau cludiant. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhai lleol yn wael, a gall fod angen dau gar.

Llety a lluniaeth

Mae gan rai llefydd lety cyfyngedig, megis Llan Ffestiniog a Phenmachno ond bydd yn hanfodol archebu ymlaen llaw.

Nid oes siopau rhwng Llanberis a Beddgelert, na rhwng Llan Ffestiniog a Betws y Coed, felly bydd angen i chi sicrhau eich bod yn prynu a chludo'ch bwyd a diod cyn i chi gychwyn o`r llefydd hyn.

Bydd angen i chi drefnu prydau bwyd ar ddiwedd eich diwrnod. Unwaith eto, cyfleoedd bwyta cyfyngedig iawn sydd gan Llan Ffestiniog a Phenmachno. O leiaf mae gan Llan Ffestiniog siop fach.

Trosglwyddo bagiau a gwasanaethau tywys

Er bod hwn yn Llwybr newydd, mae nifer o gwmniiau lleol eisoes wedi ymgymryd â hwy i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i gerddwyr:

Gall RAW Adventures ddarparu gwasanaeth hebrwng neu heb dywysedd ond gyda chymorth llawn wrth gefn. Os ydych chi`n ymuno â grwp tywysedig neu am gerdded yn annibynnol, byddant yn eich croesawu ar y cychwyn ac yn treulio peth amser yn mynd trwy'r hyn sydd yn disgwyldros y 6 niwrnod nesaf yn edrych. Byddant yn trosglwyddo eich bagiau felly byddant yn aros amdanoch ar ddiwedd pob dydd. Maent hefyd yn cynnig i chi
Maent hefyd yn cynnig rhif cyswllt 24/7 y gallwch ei ddefnyddio pe baech yn mynd i anhawster am unrhyw reswm. Yn ogystal ag archebu'ch llety ar hyd y llwybr, maent hefyd yn rhoi map o`r llwybr cyfan wedi'i nodi'n drylwyr. Cysylltwch â nhw ar 01286 685 472 neu ewch i www.raw-adventures.co.uk.

Mae Anelu/Aim Higher yn darparu gwasanaeth llawn a gallwch gysylltu â nhw ar 07877 902624 neu edrychwch ar www.mountain-hill-courses.co.uk.

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language