This website uses cookies to help us to provide an enjoyable website experience. By continuing to use our website, you consent to the use of these cookies.

Prosiect Ysgolion.

Dim byd arall i adrodd yn wir. Bydd plant Ysgol Llanllechid yn perfformio eu ddrama am y Streic Fawr yn ein digwyddiad lansio ar 10 Tachwedd. Bydd Anita yno a bydd Jwls yn cynnal arddangosfa o waith y plant.

 

Prosiect cof cymunedol.

Mae Sian yn gweithio gyda HKA Design i lunio'r byrddau dehongli ac mae'r drafftiau cyntaf yn edrych yn dda dros ben. Hefyd, mae'r clipiau ar gyfer y wefan a'r app bron yn gyflawn. Rhan arall llwyddiannus iawn o'r prosiect

 

Gwefan ac app

Edrychwch ar y wefan. Mae gwaith i'w wneud o hyd i'r safle ac i gwblhau'r app. Anfonwch e-bost atom os gwelwch chi unrhyw anghysondebau ar y wefan.

 

Arwyddion a rowndiau

Mae tua 90% o'r rowndiau a pyst oddi ar y ffordd wedi'u gosod. Diolch yn fawr iawn i Owain o Gymdeithas Eryri, ac i Gerallt o Gyngor Gwynedd, sydd wedi bod yn gweithio gyda'r Cerddwyr. Hefyd Peter Williams o'r clwb cerdded ym Mlaenau.

 

Gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri yn gosod arwyddion

Mae'r arwyddion llwybr troed metel yn mynd i fyny ar y cefnffyrdd yn ystod y mis nesaf. Unwaith eto, diolch i Gerallt Jones o Wynedd a Caroline Turner o Gyngor Conwy am drefnu hyn. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru tua 9 arwydd brown ar yr A5

 

Digwyddiad

Unwaith eto, nodyn atgoffa o'r digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd seminar y prynhawn yn cynnwys:

Fi i roi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Ysgol Llanllechid yn chwarae am Streic y Penrhyn

GAT i ddangos y gronfa ddata treftadaeth ar-lein Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Cerddwyr i roi plwg iddynt eu hunain

 

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

 

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys Côr Meibion ​​Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno a bydd Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, yn dod i ben.

 

Y dyfodol

Fe wnaeth ein cerddwr cyntaf, Brian Ruddin, gwblhau'r Llwybr yn ddiweddar mewn chwe diwrnod wrth profi tywydd rhyfeddol. Dwedodd:

Os yw unrhyw un yn ystyried llwybr pellter hir, byddwn yn argymell hyn heb betruso. Byddaf yn ôl y flwyddyn nesaf i wneud hynny eto, ond y tro nesaf mewn darnau a heb fy mhac 40lb!

I bawb sy'n ymwneud â dod â'r llwybr hwn yn fyw, rwy'n eich saliwtio chi. Mae'n daith wych o Eryri ac wedi mynd â mi i leoedd nad wyf erioed wedi'u hystyried o'r blaen. I bawb yr wyf wedi siarad â hwy, diolch am gymryd yr amser i wrando. I bawb a wasanaethodd fi a fwyd a diod, diolch i chi, rydych chi i gyd yn anhygoel.

I Aled a'r tîm o wirfoddolwyr, mae gennych rywbeth arbennig yma ac rwy'n bositif y bydd hyn yn cael ei adnabod fel un o'r llwybrau gorau yn y DU. Rwy'n gobeithio yn y dyfodol ei fod hefyd yn cael ei gydnabod fel llwybr cenedlaethol.

Rydym wedi codi tua £ 10,000 i greu'r llwybr oddi ar y ffordd i osgoi hyd byr yr A5 ger Conwy Falls, ond mae angen £ 5 - 8,000 arall i gwblhau'r prosiect. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn ag unrhyw gyllid.

Mae gennym awdur sydd â diddordeb mewn ysgrifennu canllaw ar gyfer Kittiwake a maegan  Mark Richards, arlunydd a cherddwr sydd wedi diweddaru canllawiau Ardal y Llynnoedd Wainright, ddiddordeb mewn llunio llyfr darluniadol o`r Llwybr Llechi Eryri.

Yn olaf, yn amodol ar gymeradwyaeth y ddau Gyngor, mae'r OS yn fodlon cynnwys y Llwybr ar fapiau'r OS. Bydd hynny'n sicr yn denu cerddwyr

Prosiect Ysgolion.

Mae'r prosiect hwn bron wedi'i gwblhau gyda dim ond ychydig o bethau i`w orffen. Yn fuan, byddwch chi'n gallu dechrau chwilio am y geocache ar geocaching.com. Mae Anita Daimond a Jwls Williams wedi gwneud gwaith gwych gydag ymroddiad a brwdfrydedd mawr. Mae dros 350 o blant o 15 ysgol wedi cymryd rhan - ein targed oedd 100 o blant o 5 ysgol. Llwyddiant, r`ydych yn meddwl?

Prosiect cof cymunedol.

Mae'r prosiect cof cymunedol hefyd bron â chwblhau ac mae Sian Shakespear yn llunio'r byrddau dehongli a'r clipiau cof ar gyfer y wefan a'r app. Unwaith eto, mae hwn wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn gyda llawer mwy o bobl yn ymwneud â'n targed.

Fel o'r blaen, yr ydym yn ystyried cartref parhaol ar gyfer un set o'r byrddau, ac ystyrir unrhyw awgrymiadau.

 

Gwefan ac app

Mae Menter Fachwen wedi cwblhau'r canllawiau i'w lawrlwytho a mae Creativity Jones wedi eu rhoi ar y wefan.  Mae yna waith i`w wneud ar y wefan o hyd, on mae pethau yn dod ymlaen.  Hefyd, mae`n rhaid gwblhau`r app.

  

Arwyddion a rowndels

Bellach, gellir gweld pyst a rowndels mewn sawl man ar hyd y Llwybr. Fodd bynnag, bydd yn cymryd ychydig cyn bydd yr holl arwyddion yn ei le. Uchod, gwelir Aled ac Andy Walsh yn gwneud twll ar gyfer un o'r pyst.

Yn anffodus, torrodd un o'n gwirfoddolwyr o Cofio Cwmorthin ei ffêr wrth iddo osod arwyddion. Felly mae angen inni cymryd drosodd ei waith. Dymunwn gwellhad gyflym i Mel.

Mae holl arwyddion llwybr troed metel wedi'u dosbarthu i'r gwahanol gynghorau er mwyn iddynt eu rhoi i fyny. Ond, ar y funud olaf, cawsom ein cynghori gan Lywodraeth Cymru bod angen Archwiliad Diogelwch Ffyrdd arnom ar gyfer pob lleoliad arwydd brown. Mae yna 135 o'r arwyddion hyn felly byddai archwiliadau ffurfiol yn gostlus iawn, ac ni chynhwyswyd y gweithgaredd hwn yn ein gyllideb. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru gan y gellir dadlau y bydd y llwybr yn cael ei farcio oddi ar y briffordd, ac oherwydd bydd y llwybr ar gael oddi ar y wefan a'r app, bydd hepgor yr arwyddion brown ar y briffordd yn achosi rhwystredigaeth a dryswch , a bydd ei hun yn fater diogelwch posibl.

 

Digwyddiad

Dim ond eich atgoffa o'r digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd seminar y prynhawn yn cynnwys:

Fi i roi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Hanner amser

Ysgol Llanllechid yn chwarae am Streic y Penrhyn

GAT i ddangos y gronfa ddata treftadaeth ar-lein Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Cerddwyr i roi plwg iddynt eu hunain

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys:

Côr Meibion ​​Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno.

Bydd Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, yn gyfrifol am y noson.

Y dyfodol

Rydym yn gweithio gyda'r cyhoeddwr, Rucksack Readers, i ddarparu llawlyfr i  Llwybr Llechi Eryri. Gobeithio y bydd hyn ar gael y Gwanwyn nesaf. Yn y cyfamser, mae nifer o unigolion a chlybiau camera yn cymryd rhan mewn cymryd ffotograffau i ddangos y canllaw.

Rydym hefyd yn ceisio codi arian i greu llwybr oddi ar y ffordd i osgoi`r darn byr ar hyd yr A5 ger Rhaeadr Conwy.

Ein Ariannwyr

 1. Cronfa Dreftadaeth y Loteri
 2. Magnox, 
 3. Cronfa CAE Parc Cenedlaethol Eryri, 
 4. The Foyle Foundation, 
 5. The Garfield Weston Foundation, 
 6. The Oakdale Trust, 
 7. Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, 
 8. HF Holidays, 
 9. Horizon, 
 10. First Hydro, 
 11. The Laspen Trust,
 12. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
 13. Cyngor Tref Bethesda, 
 14. Cyngor Tref Ffestiniog,
 15. Un rhoddwr preifat.

Ein Cefnogwyr

 1. Parc Genedlaethol Eryri
 2. Cyngor Gwynedd
 3. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 4. Cymdeithas Eryri
 5. Cerddwyr Cymru
 6. Cofio Cwmorthin
© 2017 Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search